Astroportal.pl

Chiron w astrologii

Piotr Piotrowski

Astrologiczne znaczenie Chirona pozostaje w silnym związku z archetypem Zranionego Uzdrowiciela, który na przykład znajduje swój wyraz w podobieństwach, jakie zachodzą pomiędzy starożytnymi praktykami uzdrawiania w świątyniach Asklepiosa a współczesnym leczeniem analitycznym. Archetyp Chirona-Asklepiosa jest ucieleśnieniem Zranionego Uzdrowiciela, bowiem Chiron nie mogąc uleczyć własnej rany, nadal uzdrawiał i pomagał innym. Postawa ta nie wyraża jedynie poświęcenia i oddania, lecz przede wszystkim reprezentuje głębokie zrozumienie i empatię, za którymi kryje się tragizm i brak perspektywy na własne uleczenie. Chiron jako nauczyciel sztuki uzdrawiania wyobrażany jest pod postacią centaura cierpiącego z powodu nigdy nie gojącej się rany. Carl G. Jung zauważa, że osobę analityka można postrzegać jako zranionego uzdrowiciela, zaś sesję analityczną, w której wykorzystuje się techniki prowadzące do regresji i odkrywania nieświadomych treści, jako rytuał magicznego snu w świątyni Asklepiosa. Regresja hipnotyczna, która odkrywa przed pacjentem ukryte i podświadome konflikty, jest bowiem szczególnym wyrazem snu. Grecy natomiast wierzyli, że magiczny sen w świątyni jest niezbędny do uzdrowienia ich przez moc kapłana.Kapłan służący Asklepiosowi przypomina zatem współczesnego analityka, który potrafi wyjaśnić pacjentowi symbolikę jego marzeń sennych i w ten sposób znaleźć klucz do uzdrowienia psychiki pacjenta. Motyw tego archetypu zawiera w sobie więc dwa sprzeczne elementy: Ranę i Uzdrowienie.

Chiron, jako abstrakcyjna zasada, związana jest z umysłem, psyche, duchem oraz manifestującą i formującą się w fizycznym wymiarze duszą. Reprezentuje on także zasadę holistycznej katalizacji, polegającej na przyspieszeniu licznych procesów zachodzących w psycho-emocjonalnych sferach osobowości człowieka. Niemniej w negatywnym ujęciu może mieć on związek z zaniedbaniem lub niepowodzeniem w dokonywaniu szeroko rozumianej syntezy.

Chiron reprezentuje także perfekcję w przyswajaniu i syntetyzowaniu rozmaitych obszarów wiedzy oraz dyscyplinę w rozwijaniu licznych umiejętności. Może on ukazywać cały wachlarz zdolności, od najbardziej prymitywnych i naturalnych zręczności do wzniosłego i doskonałego kunsztu. Chiron związany jest też ze zdolnością harmonizowania naturalnych instynktów z wysoką kulturą i cywilizacją oraz ze spirytualną transformacją prowadzącą do coraz wyższego poziomu rozwoju. W destruktywnym wariancie wyraża on frustrację wynikającą z utraty poczucia jedności z samym sobą, która prowadzi najczęściej do konfliktu pomiędzy naturalnymi popędami (id) i kulturowymi ograniczeniami (superego). Może on niekiedy także reprezentować brutalność, bestialstwo i chciwość.

Na poziomie biologicznym Chiron pomaga zachować równowagę zdrowia. Związany jest on z rehabilitacją, a także stosowaniem różnych procesów leczniczych i uzdrawiających, opiekuje się systemem immunologicznym oraz snem, jako sposobem szczególnej regeneracji. Marzenia senne mogą stać się zatem swoistą odpowiedzią na wiele dręczących problemów nie tylko fizycznych, lecz także psycho-emocjonalnych i egzystencjalnych. Manifestacja Chirona, którą często określa się mianem "otwartej krwawiącej rany", może się przejawiać w postaci chronicznych (chironicznych?) chorób i nieszczęść, jak również w nieustannym zmaganiu się z własnym zdrowiem; wyrażać się może także w formie chorób nowotworowych i zabiegów chirurgicznych.

Na poziomie społecznym Chiron personifikuje nauczyciela i mistrza różnorodnych dziedzin i przedmiotów, ma on również związek z osobą uzdrowiciela. Chiron wiąże się ze środowiskiem, ekologią oraz wszelką ochroną. Niemniej może on także uosabiać swoistego outsidera, który choć pozostaje na uboczu społeczeństwa, zawsze jest pomocny wielu ludziom. Ta "mała planeta" reprezentuje też nauczyciela muzyki i gry na różnych instrumentach. Chiron stara się także integrować społeczną odpowiedzialność (Saturn) z osobistą wolnością (Uran). Jednak w negatywnym ujęciu wiąże się on z dzikusem oraz ludźmi pozbawionymi kontroli nad własnymi instynktami, a także niszczycielami ludzi i ziemi, dlatego wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia również mogą się odnosić do destrukcyjnej siły Chirona. Ofiary przemocy i brutalności oraz tragiczni outsiderzy to też personifikacje tej "planetki".

Chiron w horoskopie
W horoskopie Chiron symbolizuje wrodzoną motywację do asymilacji i upowszechniania wiedzy, a także zdobywania szczególnych umiejętności. Związany on jest z uzdrawianiem różnych sfer i płaszczyzn osobowości. Chiron reprezentuje proces wznoszenia człowieka z poziomu bestii na poziom spirytualnych doświadczeń. Jest on także swoistym kluczem do zrozumienia horoskopu i wykorzystania własnych potencjałów prowadzących do "dotknięcia" boskości.

Chiron w znakach zodiaku wskazuje na jego sposób przejawiania się w naszym życiu oraz na metody pracy nad sobą, dzięki którym możemy się rozwijać, wzrastać i uczyć. Poprzez analizę położenia Chirona w znaku możemy uświadomić sobie, jakie cechy są nam potrzebne, aby pozbyć się rozmaitych ograniczeń i znaleźć drogę prowadzącą do pokonania problemów i napięć wynikających z horoskopowej pozycji Saturna. Chiron jest kluczem pozwalającym zrozumieć istotę tej planety oraz wydostać się z ograniczeń, jakie często ona reprezentuje. Chiron pokazuje drogę, którą można dostać się do świata transcendencji symbolizowanego przez Urana, Neptuna i Plutona. Wskazuje także na sposób dojścia do świata, z którego przybył do nas Chiron.

Położenie Chirona w domach horoskopu wskazuje przede wszystkim na sferę, którą należy uleczyć. Okoliczności pomagające w tym przedsięwzięciu pojawiają się przy tranzycie lub progresji tej "planetki", a także, gdy spotkamy w swoim życiu kogoś, kogo Chiron aspektuje ważne punkty w naszym horoskopie. Pozycja Chirona w domach wskazuje na obszar doświadczeń, w którym możemy spodziewać się nowych możliwości i nowych szans stwarzających okazję do rozwoju. Dom Chirona jest także sferą nowych zadań, których podjęcie pomaga w procesie samorealizacji. Dom, w którym znajduje się Saturn często jest siedliskiem naszych kompleksów, zahamowań i lęków, zaś dom Chirona pokazuje w jaki sposób możemy pokonać te trudności, by w pełni realizować symbolizowane przez Urana potrzeby.

Obecność Chirona w domu sygnalizuje również sferę, która może stać się naszym wybawieniem. Skupienie uwagi na reprezentowanych przez ten dom zagadnieniach, pozwoli przetrwać nawet w obliczu największych kryzysów. W domu tym zawsze tkwi rozwiązanie większości naszych problemów. Sfera ta stanowi również klucz do pełnej samorealizacji.

Ponadto, dom Chirona wskazuje, w jaki sposób możemy wziąć odpowiedzialność za swój rozwój. Niejednokrotnie położenie tej "planetki" w domu stwarza okazję do wyrażenia swojej wolnej woli w obszarze reprezentowanym przez dany dom. Jednak z uwagi na psychologiczne ograniczenia nie zawsze dostrzegamy tkwiące tutaj możliwości. Dlatego dom Chirona często pozostaje "otwartą raną".

Również aspekty tworzone przez Chirona do innych planet i ważnych punktów horoskopu są niezwykle wymowne. Na przykład każdy aspekt Chirona ze Słońcem wskazuje na różnice występujące pomiędzy samooceną a sposobem, w jaki inni postrzegają urodzonego. W rezultacie człowiek taki rozwija się we własnym, osobliwym poczuciu tożsamości, dlatego może być przez otoczenie odbierany jako dziwak lub ktoś idący własną, specyficzną drogą. Z kolei Chiron w aspektach z Księżycem może symbolizować rozmaite rany, traumy i uprzedzenia wyniesione z domu rodzinnego, względnie emocjonalne urazy. Jednak obdarza on też zdolnością zapanowania nad własnymi nastrojami, dzięki czemu człowiek potrafi we właściwy sposób je wykorzystywać.

Kluczowe określenia: rana, trauma, uraz, ból; zadawanie rany, leczenie rany, uzdrowienie, sen, psychoterapia, sesja psychoanalityczna, rozwój, mądrość, nauczanie, kontrola; siła instynktów, nieświadomy popęd, dzikość, zwierzęcość, pierwotność, prymitywizm; wolna wola, teraźniejszość (tu-i-teraz), wybawienie.

Czerwiec 2007 r.


Literatura
Dieter Koch, Die Mythologie um die Kentauren Chiron und Pholus, [w:] R. von Heeren, D. Koch, Pholus - Wandler zwischen Saturn und Neptun, Chiron Verlag, Mössingen 1995.

Piotr Piotrowski, Przesłanie Chirona, Studio Astropsychologii, Białystok 1997.

Piotr Piotrowski, Wtajemniczenia centaura Chirona. Spirytualny wymiar dzikiej siły, [w:] "ALBO albo" 1/1998.

Melanie Reinhart, Chiron and the Healing Journey, Arkana, London 1989.

Melanie Reinhart, Saturn, Chiron and the Centaurs, CPA Press, London 2002.

Zane B. Stein, Chiron, Chiron Verlag, Mössingen 1993.

Zane B. Stein, Wendepunkt Chiron. Essens und Anwendung, Chiron Verlag, Mössingen 1989.

Przeczytaj też:
Odkrycie Chirona
Chiron w mitologii
Chiron: sacrum i wojna
Chiron a religie

Kursy i wykłady

  • KURSY ASTROLOGII
  • -->

    © 2007 - 2024 Albireo s.c.

    Astroportal.pl to miejsce do nauki i pogłębiania wiedzy o astrologii. Portal prowadzą Miłosława Krogulska i Izabela Podlaska-Konkel.